AHBETAHKEZHIK~Aga... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Ang... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Ann... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Ant... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Bap... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Dom... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Eli... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Fra... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Jea... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Joh... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Jos... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Jul... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Mar... 1871 Census
AHBETAHKEZHIK~Mos... 1871 Census
AHBETAHWONAHBISHKAW~Jos... 1871 Census
AHBITAHGEZHEK~Phi... 1891 Census